Algemene ledenvergadering 2022

13 januari 2022


Beste leden,

Hieronder staat belangrijke informatie over onze algemene ledenvergadering (ALV 2022) en de wijziging van onze statuten die dan op de agenda zal staan.  

Algemene ledenvergadering 2022

De eerder aangekondigde ALV op 25 januari gaat niet door. Dat komt doordat onze ALV 2022 een jaarlijkse vergadering met een statutenwijziging moet zijn. Daarvoor gelden andere voorwaarden dan bij een reguliere jaarlijkse ALV. De ALV 2022 is nu verplaatst naar dinsdag 15 maart 2022.  

Nieuwe statuten nodig

Onze huidige statuten zijn van 1970 en sindsdien onveranderd gebleven. Wij hebben nu nieuwe statuten nodig, vanwege vernieuwde wetgeving (WBTR) en overige verbeteringen die de KNLTB eist. En dat is gelukt: de nieuwe statuten zijn klaar en zijn inmiddels goedgekeurd door de KNLTB. Nu is nog toestemming van onze leden nodig en dat moet via een ALV met statutenwijziging. Daarna kan de notaris de akte opstellen.  

Procedure

Wij moeten nog even handelen volgens de oude statuten. Daarin staat (artikel 17) dat bij een ALV met statutenwijziging minstens vier weken moeten zitten tussen de uitnodiging en de vergaderdag. Er is ook een hoge opkomst vereist: minimaal 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden. Wij hebben ca. 300 seniorleden, dus aan die vergadering zouden dan ten minste 200 leden moeten deelnemen. Lukt dat niet, dan kunnen wij geen besluit nemen over de statutenwijziging. En dan moet binnen drie weken na die vergaderdag een vervolg-ALV worden gehouden. Daarvoor geldt dan geen opkomstquorum meer.  

Onze strategie

Wij gaan dat opkomstquorum van 2/3 niet halen. En wij willen ook niet daarvan afhankelijk zijn. Daarom schrijven wij wel een ALV uit, maar die laten wij mislukken. Dat is dus een pro-formavergadering. Daarna gebruiken wij de vervolg-ALV om een geldig besluit te kunnen nemen over de nieuwe statuten. Zonder opkomstquorum. Deze strategie is volledig legaal en wordt zelfs als een mogelijkheid geopperd door de KNLTB (juridische afdeling) en door de notaris in Roden. Maar: werk dan wel keurig volgens de regels en laat dat straks ook aan de notaris zien. Gaan we doen.  

Acties

Dit zijn de acties die worden uitgevoerd om bovenstaande strategie te volgen:

  1. De uitnodiging voor de ALV op 25 januari is verwijderd, want die ALV vervalt.
  2. Jullie krijgen volgende week een nieuwe uitnodiging voor een ALV met statutenwijziging. Die uitnodiging komt op de website en in een nieuwsbrief.
  3. Dat is de uitnodiging voor een pro-formavergadering op 22 februari. Je wordt gevraagd om je niet voor deze ALV aan te melden, zodat het opkomstquorum niet wordt gehaald. Dus die ALV op 22 februari leggen wij wel vast, maar jullie niet en zal niet plaatsvinden.
  4. Jullie krijgen direct na 22 februari een nieuwe uitnodiging, nu voor de vervolg-ALV op 15 maart. Met exact dezelfde agenda. Die ALV gaat wel door en alle seniorleden kunnen deelnemen. Er geldt geen opkomstquorum. Mogelijk wordt het een digitale vergadering.
  5. Na goedkeuring door de leden op 15 maart kan de notaris de akte voor de nieuwe statuten opmaken.

Tot slot

Gelijktijdig met de wijziging van de statuten, is ook het huishoudelijk reglement aangepast. Ook dat document is goedgekeurd door de KNLTB. Wij hebben nog een derde document opgesteld, nl. Organisatie en Taakverdeling. Deze drie nieuwe documenten staan volgende week op onze website. Tijdens de ALV op 15 maart wordt aan de leden goedkeuring gevraagd voor o.a. deze drie documenten. Zet dus alvast in je agenda: onze ALV wordt op 15 maart 2022 gehouden.  

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met Pieter Biezenaar. Contactgegevens: 06-12854737, [email protected]   

Namens het bestuur,

Met groet!  

Pieter Biezenaar 

Nieuwscategorieën