Uitnodiging voor ALV-2022

23 februari 2022


 Van het bestuur

23 februari 2022    

Toelichting  

Beste leden,

Hieronder staat de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) die op dinsdagavond 15 maart 2022 zal worden gehouden. Wij vragen onze stemgerechtigde leden om deze vergadering bij te wonen. 

Deze ALV volgt direct op de pro-formavergadering van 22 februari, die was voorbestemd om te worden afgelast. Dit maakt deel uit van de strategie die is gekozen om een ALV met statutenwijziging te kunnen houden zonder een opkomstquorum van 200 leden. Die strategie is uitgelegd in onze nieuwsbrief van 13 januari 2022.  

In de uitnodigingsbrief (hieronder) staan links naar de vergaderstukken. De meeste van die documenten staan ook op de TVP-website. Daardoor kun je deze alvast inzien. De links in de brief werken niet altijd vlekkeloos, want je bent afhankelijk van de instellingen en je apps op de pc/laptop/tablet/telefoon. Wanneer het niet zou lukken, kunnen wij jou de jaarverslagen op verzoek toesturen. Mail daarvoor naar [email protected].  

Tot 15 maart!  

Het TVP-bestuur. 

 

 

Uitnodiging voor ALV-2022

Op dinsdag 15 maart 2022, 20.00 uur, kantine TVPeize 

Van het TVP-bestuur aan alle leden

Peize, 23 februari 2022  

 Beste leden, Het bestuur van Tennisvereniging Peize nodigt hierbij alle kiesgerechtigde leden uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2022. In deze vergadering doet het bestuur verslag van het afgelopen verenigingsjaar en geeft het een beeld van de verwachtingen voor het lopende jaar. Een belangrijk onderwerp van deze jaarlijkse ALV betreft een bestuursvoorstel voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

De jaarlijkse ALV van 2022 zou aanvankelijk worden gehouden op 22 februari 2022. Die vergadering is echter afgelast omdat het vereiste opkomstquorum niet werd behaald. Volgens de geldende statuten moet binnen drie weken alsnog deze ALV plaatsvinden, waarvoor dan geen opkomstquorum meer geldt. De agenda en de vergaderstukken van deze vervolg-ALV op 15 maart 2022 staan hieronder. Ze zijn identiek aan die in de uitnodigingsbrief van de afgelaste ALV. 

Agenda

1.      Opening

2.      Notulen van ALV 2021

3.      Mededelingen en ingekomen stukken

4.      Jaarverslag 2021 van het bestuur, inclusief balans, baten en lasten

5.      Verslag van de kascommissie

6.      Benoeming van de kascommissie voor het lopende jaar

7.      Rekening en verantwoording

8.      Vaststellen van de contributie

9.      Begroting van het lopende verenigingsjaar

10.   De toegestane afwijking van de begroting door het bestuur

11.   De jaarverslagen 2021 van de overige commissies

12.   Verkiezing van bestuursleden

13.   Voorstellen van de zijde van het bestuur, namelijk:

-       goedkeuring door de leden voor een wijziging van de statuten

-       goedkeuring door de leden voor een wijziging van het huishoudelijk reglement, inclusief O&T

14.   Voorstellen, elk ingediend door ten minste vijf stemgerechtigde leden

15.   Wat verder ter tafel komt

16.   Sluiting.  

Vergaderstukken

Je kunt de documenten voor deze ALV inzien door gebruik te maken van de links in deze uitnodigingsbrief. Deze documenten zijn:

    •      Jaarverslag 2021 van het bestuur, inclusief financiële gegevens
    •      Jaarverslagen 2021 van de commissies
    •      de oude statuten, en het voorstel voor de nieuwe statuten
    •      het oude huishoudelijke reglement, en het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk          reglement
    •      het voorstel voor het nieuwe document ‘Organisatie en Taakverdeling’.  

Aanmelding is niet noodzakelijk. 

Vergaderstukken

Je kunt de documenten voor deze ALV inzien door gebruik te maken van onderstaande links. De oude en nieuwe versies van statuten, huishoudelijk reglement en het document O&T staan ook op de TVP-website.  

Notulen van ALV-2021

Verslag ALV 2020 

Jaarverslag 2021 van het bestuur, inclusief financiële gegevens

Jaarverslag Dagelijks Bestuur

Resultaten 2021 en begroting 2022

Balans 2021 en begroting 2022

Jaarverslagen 2021 van commissies

Verslag Kantine commissie (KC)

Onderhoudscommissie, jaarverslag 2021

Jaarverslag Jeugdcommissie 2021

Jaarverslag van de 'Seniorencommissie'.

Verslag Sponsorcommissie, januari 2022

De oude statuten en het voorstel voor de nieuwe statuten

Statuten Oud

Statuten (Nieuw 2022) 

Het oude huishoudelijke reglement en het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk reglement  

Huishoudelijk Reglement Tennisvereniging Peize

Huishoudelijk reglement (nieuw 2022)

Het voorstel voor het nieuwe document ‘Organisatie en Taakverdeling

Organisatie en taakverdeling   

Nieuwscategorieën