Uitnodiging voor ALV-2023

19 januari 2023


Uitnodiging voor ALV-2023

Dinsdag, 21 februari 2023

Aanvang: 20.00 uur Kantine

Van het bestuur aan alle leden

Peize, 16 januari 2023

Beste leden,

Het bestuur van Tennisvereniging Peize nodigt alle kiesgerechtigde leden uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2023. In deze vergadering doet het bestuur verslag van het afgelopen verenigingsjaar en geeft een beeld van de verwachtingen voor het lopende jaar.

  Agenda

1.      Notulen van ALV 2022

2.      Mededelingen en ingekomen stukken

3.      Jaarverslag 2022 van het bestuur, inclusief balans, baten en lasten

4.      Verslag van de kascommissie

5.      Benoeming van de kascommissie voor het lopende jaar

6.      Rekening en verantwoording

7.      Vaststellen van de contributie

8.      Begroting van het lopende verenigingsjaar

9.      De toegestane afwijking van de begroting door het bestuur

10.   De jaarverslagen 2022 van de overige commissies

11.    Levendigheid kantine

12.   Mutatie bestuursleden

13.   Wat verder ter tafel komt  

Vergaderstukken   Bijlage: Notulen ALV 2022 komen via een Nieuwsbrief.

Nieuwscategorieën