Van de Bestuurstafel ........

01 februari 2021


Van de Bestuurstafel…

Zo aan het eind van het jaar is het een goed gebruik om terug te blikken op het afgelopen jaar. Het is met recht een seizoen te noemen dat in ieder geval anders is gelopen dan gepland. Onze vereniging is in 1970 opgericht, het seizoen 2020 had dan ook in het teken moeten staan van een halve eeuw tennis in Peize. Door de bekende redenen hebben we al vroegtijdig besloten de festiviteiten een seizoen op te schuiven.

In maart jl. kwam de eerste Lockdown in verband met Corona, hierdoor kwam de gehele sport in Nederland stil te liggen. Een in alle opzichten bijzondere periode. Sportclubs dienden hun sportpark in te gaan richten naar de maatstaven van het RIVM, looprichtingen en wel/niet sluiten van kantines/kleedkamers/toiletten was dagelijks onderwerp van gesprek.

Voor ons, en in het bijzonder voor onze penningmeester, was de impact op de financiën van onze vereniging niet te voorspellen. Nu, aan het einde van het jaar, kunnen we voorzichtig de balans opmaken. Financieel heeft de vereniging, uiteraard, in moeten leveren. De kantine is dit seizoen grotendeels buiten gebruik geweest en dit is toch een belangrijke inkomstenbron. Gelukkig heeft de vereniging gebruik kunnen maken van één van de steunmaatregelen van de overheid en dankzij een sponsoractie van de Rabobank konden we duizend euro extra verwelkomen.

De algehele sluiting van de sportparken duurde gelukkig maar enkele weken. Al vrij snel mochten de kinderen als eerste weer tennissen en de senioren volgden al snel. Het ging wel gepaard met wel/niet dubbelen, wel/niet wedstrijden etc. Nu terugkijkend hebben we, met alle beperkingen van dien, goed gebruik kunnen maken van de banen. Ons grootste evenement, het Peizer Hopbel toernooi, kon echter niet door gegaan. Na de zomervakantie beleefde het Onlanden jeugdtoernooi juist haar grootste succes in de afgelopen jaren. Er waren zoveel aanmeldingen dat er veel meer wedstrijden gepland moesten worden dan was voorzien. Dankzij de flexibiliteit van vele mensen is het gelukt om een schitterend toernooi te organiseren. Vlak voor kerst kwam de Jeugdcommissie met nóg een verheugende mededeling: de doelstelling van 100 jeugdleden is vlak voor de kerst gehaald. Dit verdient een groot compliment aan alle betrokken vrijwilligers binnen de jeugdcommissie. Jeugd enthousiasmeren voor tennis is één, maar ze enthousiast houden vraagt veel inzet. Hulde!

In maart hebben we aangegeven dat aan het eind van het jaar bekeken zou worden wat de financiële impact op de vereniging is geweest. En of een compensatie op de contributie voor het niet-gebruik kunnen maken van de tennisbanen gerechtvaardigd zou zijn. Nu aan het einde van dit jaar kunnen we constateren dat er, ondanks de korte sluiting, veel gebruik is gemaakt van de tennisbanen. De financiële positie van de vereniging is door de gederfde kantine-inkomsten toch iets achteruitgegaan. Daarnaast hebben alle sponsoren, ook al hebben zij veelal ook te maken met dalende omzetten, hun toegezegde sponsorgeld ‘gewoon’ overgemaakt. Wij vinden het als bestuur dan ook niet gerechtvaardigd om met een contributiecompensatie te komen.

Komend jaar

Het komende (voor)jaar zal ongetwijfeld nog gepaard gaan met beperkingen ten aanzien van evenementen en bijeenkomsten. De ALV van februari wordt daarom tot nader order uitgesteld. Reden hiervoor is dat er enkele documenten (o.a. Beleidsplan) ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Dit doen we liever niet digitaal, dus de ALV wordt gepland zodra het kan na versoepeling van de maatregelen.

Wat kun je verder in 2021 verwachten:

  • Sportief gezien willen we naast alle bestaande activiteiten het tossen in 2021 nieuw leven inblazen. Hierover wordt iedereen tijdig geïnformeerd. Tossen blijft een mooie manier om nieuwe leden snel kennis te laten maken met de andere leden.
  • Op dit moment is een commissie binnen de vereniging hard bezig een nieuwe website in te richten. Deze site wordt ondersteund door de KNLTB en biedt diverse voordelen voor leden. Hier wordt in het voorjaar uitgebreid toelichting op gegeven.
  • Zoals hiervoor al gemeld staat 2021 in het teken van ons jubileumjaar. De verenigingen in Eelde en Vries vieren komend jaar ook een jubileum. Zoals het nu lijkt komt er in ieder geval een jubileumtoernooi met deze verenigingen. Verdere invulling laten we afhangen van wat allemaal mogelijk is. Tevens zoeken wij nog leden die mee willen helpen aan die nadere invulling (aanmelden kan bij een van de bestuursleden).

Rest mij, op de valreep naar het nieuwe jaar, iedereen te danken voor zijn/haar inzet in het achterliggende jaar. Er zijn veel zichtbare, maar zeker zovele onzichtbare uren door vrijwilligers in onze vereniging gestoken. De banen waren het hele jaar van uitstekende kwaliteit, het park zag er goed verzorgd uit. De diverse commissies functioneerden goed. De sponsoren zijn ons trouw gebleven. Dankjulliewel voor alle mensen die hier hun steentje aan bij hebben gedragen!

 

Ik wens iedereen een heel sportief en gezond 2021.

Graag tot komend seizoen!

Namens het bestuur,

Paul Bossina

Nieuwscategorieën